O B S A H

NÁVRAT | JDI NA | NÁPOVĚDA | ZAVŘÍT

Titul

O této knize

I. Napomenutí prospěšná pro život duchovní

II. Návod k životu vnitřnímu

III. O vnitřní útěše

Kniha první
Napomenutí prospěšná pro život duchovní

 1. Následujme Krista!
 2. O sobě samém smýšlej skromně!
 3. Nauka pravdy
 4. Jednej vždy obezřele!
 5. Kterak čísti Písmo svaté
 6. Nezřízené náklonnosti
 7. Varuj se marné naděje a domýšlivosti!
 8. Chraňme se přílišné důvěrnosti!
 9. Poslušnost a podřízenost
 10. Varuj se řečí zbytečných!
 11. Kterak získati pokoj a sebe zdokonalovati
 12. Jak užitečno protivenství
 13. Pokušením nutno odpírati
 14. Neposuzuj opovážlivě!
 15. O skutcích konaných z lásky
 16. Shovívavost k cizím chybám
 17. Život klášterní
 18. Příklady dávných světcův
 19. Pobožná cvičení
 20. Buď rád v ústraní a rád mlčívej
 21. Zkroušenost srdce
 22. Úvaha o bídě lidské
 23. Pamatuj na smrt
 24. O soudu a trestu za hříchy
 25. Usilujme horlivě napraviti celý svůj život!

Kniha druhá
Návod k životu vnitřnímu

 1. Život vnitřní
 2. Pokorná poddanost
 3. Dobrý, mírumilovný člověk
 4. Prostota úmyslu a čistota srdce
 5. Pozoruj sám sebe!
 6. Radost dobrého svědomí
 7. Co jest milovati Ježíše nade všecko
 8. Důvěrné přátelství s Ježíšem
 9. Co jest býti beze vší útěchy
 10. Buď vděčen za milost Boží!
 11. Jak málo lidí miluje kříž Kristův
 12. Královská cesta svatého kříže

Kniha třetí
O vnitřní útěše

 1. Kterak mluví Kristus v duši věrné
 2. Pravda mluví v nás bez zvučných slov
 3. Slova Páně dlužno slyšeti pokorně
 4. V pravdě a pokoře kráčej před Bohem!
 5. Jak divuplná je láska k Bohu
 6. Kterak pravá láska bývá zkoušena
 7. Milost Boží v sobě skrývejme!
 8. Smýšlejme o sobě před Bohem skromně!
 9. Všecko jest vztahovati k Bohu
 10. Sladko sloužiti Bohu, když jsme pohrdli světem
 11. Tužby srdce náleží zkoumati
 12. Kterak lze vytrvati v trpělivosti a v zápase se žádostí
 13. Ježíš Kristus vzorem poslušnosti a pokory
 14. Uvažujme o tajných soudech Božích, abychom v štěstí nezpyšněli
 15. Jak si vésti i mluviti, žádáme-li si něčeho
 16. Pravá naše útěcha jest jen v Bohu
 17. Všechny své starosti složme na Boha!
 18. Snášejme vezdejší strasti tak klidně jako Kristus!
 19. Kterak snášeti křivdy
 20. Naše vlastní slabost a svízele tohoto života
 21. Spočinouti jest nám v Bohu, jenž nám budiž nad všeliké dobro a nade všechny dary!
 22. Vzpomínejme vděčně mnohonásobných dobrodiní božských!
 23. Čtvero nutných věcí, chceš-li dojíti vnitřního klidu
 24. Nevyzvídej všetečně, co jiní dělají
 25. V čem záleží trvalý pokoj srdce a pravý duchovní pokrok
 26. Vznešenost svobodné mysli
 27. Samoláska vzdaluje nás nejvíce od svrchovaného dobra
 28. Proti utrhačným jazykům
 29. Kterak vzývati a velebiti Boha v soužení
 30. Prosme Boha o pomoc a doufejme, že znovu nabudeme milosti
 31. Chceme-li nalézti Stvořitele, nesmíme dbáti tvorstva
 32. Zapírej se a vyhosť ze srdce žádostivost!
 33. Srdce naše je nestálé
 34. Bůh jest nejvyšší dobro tomu, kdo ho miluje ve všem a nade vše
 35. V životě tomto nikdy nejsme bezpečni před pokušením
 36. Co činiti, když tě lidé křivě posuzují
 37. Abychom dosáhli pravé svobody srdce, musíme se vzdáti sebe samých
 38. Dobře uspořádejme věci vnější a mějme v nebezpečenství útočiště své k Bohu!
 39. Nebuď prudký v jednání svém!
 40. Člověk nemá sám ze sebe nic dobrého a proto se ničím nechlub!
 41. Pohrdej veškerou časnou ctí!
 42. Nezakládejme pokoje svého na lidech!
 43. Proti marným světským vědomostem
 44. Netrap se věcmi vnějšími!
 45. Nevěř každému; slovy se snadno chybuje
 46. V Boha skládejme důvěru, dopadají-li na nás šípy urážek
 47. Pro život věčný trpme i to nejhorší!
 48. Den věčný a strasti vezdejší
 49. Stesk po životě věčném
 50. Kterak se odevzdati do rukou Božích, jsme-li opuštěni
 51. Oddejme se skrovnějším skutkům ctnosti, nestačíme-li k vyšším
 52. Neměj se za hodna útěchy, nýbrž pamatuj, že zasloužíš trest
 53. Milost Boží nesnáší se s věcmi světskými
 54. Přirozenost a milost - jak různě se jeví
 55. Porušená přirozenost lidská a vítězná síla milosti Boží
 56. Zapírejme sami sebe a s křížem následujme Krista!
 57. Nebuď tuze sklíčen, když někdy v něčem poklesneš
 58. Nehloubejmež o vyšších záhadách a tajných soudech Božích!
 59. Bůh jediný budiž naše naděje a bezpečnost!

   <Předmluva k vydání z roku 1921>